Hot Industry  
 
 1. Manufacturing
  Position 110
 2. Sales
  Position 73
 3. FMCG
  Position 63
 4. Industrial Products
  Position 63
 5. Marketing
  Position 60
 6. Consumer Goods
  Position 50
 7. Textiles/Garments/Footwear
  Position 49
 8. Warehouse - Logistics
  Position 42
 9. Electrical/Electronics
  Position 38
 10. Chemical/Biochemical
  Position 38
 
     
  Career Advice  
 
How to Google recruit
Không thông báo, không phỏng vấn, không xem bằng cấp…   Một hôm tôi cùng cậu con trai nói chuyện phiếm với nhau. Con trai tôi đột nhiên kể rằng bạn của cậu đã được nhận vào làm việc cho…

View more

Job Interview: What to Do Before, During and After Your Interview
Job interviews can be overwhelming at times. Sometimes it seems like there is so much to remember. Forgetting one important detail could be the deal breaker so it pays to be prepared. I turned to Carole Martin, the Interview Coach,…

View more